HírekA teljes dokumentum innen letölthet?!

"A hazaszeretet azon szent láng, melyért - bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, - nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét. "

(részlet gróf Széchenyi István 1846-os akadémiai beszédéb?l)
 
A magyarországi helyi pénzek - a Kékfrank., a Balatoni Korona, a Bocskai Korona -
létrehozói mély meggy?z?déssel vallják: szül?földünk értéke közösségünk ereje. Minden
közösségnek jogában áll önmaga gyarapodását, boldogulását minden eszközzel el?mozdítani
a hagyományok meg?rzése, a szül?földünk értékeinek megtartása mellett. Kultúránk
fenntartása és gyarapítása csakis er?s gazdasági háttérrel lehetséges, melynek egyik eszköze a
közösséget is épít? saját fizet?eszköz.
 
Az alkotók meggy?z?dése, hogy az együtt él?k egymás iránti bizalma komoly és növelhet?
t?ke, melyet a körükben használt fizet?eszköz fokoz, növelve a saját áruk, szolgáltatások
iránti keresletet és a közösség összetartó erejét.
 
A közkeletüen helyi pénznek mondott közösségben forgó pénzhelyettesít? utalvány alkotói
felel?snek tekintik magukat az általuk létrehozott fizet?eszköz jog- és szakszer?
alkalmazásáért és a használók érdekei védelméért. Ezért a három helyi pénzt m?ködtet?
szervezet szakmai együttm?ködési céllallétrehozza a Helyi Pénzek Szövetségét, tisztelettel
várva hasonló aktivitásban érdekeltek csatlakozását.
 
A Helyi Pénzek Szövetségének célja, hogy el?segítse a közösségek fizet?eszközeinek
biztonságos bevezetését; sikeres használatát; a jó gyakorlat terjesztését; az újdonságból ered?
félreértések csökkentését; az utalványok fedezetének közérdek? körültekint? kezelését, és
részt vegyen az új fizetési módokat támogató szabályok megalkotásában.
 
E dokumentumot aláíró szervezetek képvisel?i kijelentik, hogy ?ket a Helyi Pénzek
Szövetsége megalapításakor a fokozott társadalmi felel?sségvállalás, a közjó és a közösségi
élet iránti elkötelezettség és eleink teremtette közös kultúránk meg?rzésének és
gyarapításának szándéka vezérli, mert:
szül?földünk értéke közösségünk ereje!
 
Budapest, 2013. február 20.
 
Kékfrank - Balatoni Korona -  Bocskai Korona
 

A cikk nagy méretben innen letölthet?!

A cikk nagy méretben  innen letölthet?!


 

 

Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy 2012. július 22-én történelmi pillanatokat élt meg az a közel 80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Korona, a nánási helyi pénz hivatalos forgalomba helyezésének ünnepségén.

Szólláth Tibor polgármester
és dr.Horváth Tibor Bocskai Korona programigazgató 
Fotó: F?z László

A polgármesteri hivatal dísztermében helyi vállalkozók, neves gazdasági szakemberek, érdekl?d?k gyülekeztek e jeles vasárnapon, kora délután.

Szólláth Tibor polgármester úr köszönt?jében emlékezett arra a néhány évvel ezel?tti történésre, ahol el?ször találkozott a helyi pénz fogalmával és Varga István tanár úrral. Ünnepi beszédében meghatározó tényez?ként említette a nagy fejedelem emlékét meg?rz? gondolat megvalósulását e pénz által, s ennek érzelmi jelent?ségét a mostani és az utánunk következ? nemzedékekben. A gondolat megszületését?l mára eljutott a város oda, hogy sok helyi vállalkozó megértette, elfogadta a Korona lényegét. Polgármester úr óvatos elégedettséggel kommentálta a nánási helyi pénz rövid egy napos létét, mert bár a forgalmazás hivatalos része vasárnap zajlott, szombaton a XX. Nánási Vásártéren már váltható és használható volt a Bocskai Korona.
A polgármesteri köszönt? után dr.Horváth Tibor a Bocskai Korona program vezet?je tájékoztatta röviden a vendégeket a nánási helyi pénz létrejöttér?l, arról a közel egy éves szakmai és marketing munkáról, amelynek eredményeként kézzelfoghatóvá vált. Míg polgármester úr els?sorban az érzelmi köt?dés jelent?ségér?l beszélt, dr.Horváth Tibor a helyi gazdaságra gyakorolt jótékony hatásáról, és munkahely teremt?-, és meg?rz? szerepét emelte ki. Ezután egy teljes sorozat Bocskai Koronát adott át bekeretezve polgármester úrnak, és visszaadta neki azt a Nánási Koronát – ez volt a jelképes el?dje a Koronának – amelyet egy éve az Öhönf?z? Fesztiválon kapott ajándékba, s amely számára meghatározó volt, hogy felvállalja a Korona megvalósításának gyakorlati feladatát.
A meghívott vendégek között ott volt Varga István közgazdász is, a helyi pénz magyarországi apostola, a Magyar Adófizet?k Országos Szövetségének alelnöke, aki köszönt?jében örömének adott hangot, hogy ebben a kis alföldi városkában megszületett a harmadik magyarországi helyi pénz. Szólt arról is, hogy a mostani z?rzavaros, globális világban egyre inkább felértékel?dik a helyi pénzek szerepe. 
Szintén vendégeink sorában köszönthettük a soproni Kékfrankot kibocsátó Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet elnökét, Perkovátz Tamás urat. Köszönt?jében ? is meghatározó tényez?ként említette az összefogást, a bizalmat, a lokálpatriotizmust, mert ezek azok az er?k, amelyek eredményessé tudják tenni a helyi pénzeket. Elismeréssel szólt arról a sok szempontot és körülményt figyelembevev? el?készít? munkáról, amely megalapozta a Bocskai Korona forgalomba helyezését. Megjegyezte, hogy abban a városban, ahol Bocskainak és Kossuthnak ilyen szép emlékm?ve áll, ott nem lehet baj az összetartással. Persze sokat kell még dolgozni, hogy tényleg hatékony tudjon lenni a Korona, hiszen "elfogadóhely könnyen találtatik" mondta, de a város lakóknak kell állandó mozgásban tartani a pénzt, hogy valóban haszna is legyen.
A délután legnagyobb eseménye kétségtelen az elfogadóhelyi szerz?dések aláírása és a korona jegyzése volt. Az els? ünnepélyes alkalommal 17 vállalkozás illetve egyéni vállalkozó írt alá szerz?dést és jegyzett jelent?s mennyiség? koronát, köztük Nyakas András mez?gazdasági vállalkozó, aki bár nem tud elfogadóhely lenni, mégis 2 millió Ft. értékben jegyzett Bocskai Koronát, dolgozóinak bérkiegészítése céljából. Tudósításunk végén álljon itt azon vállalkozók névsora, akik els?ként írták alá az elfogadóhelyi szerz?déséket.

 

 • ECO-Lánc Kft ? Puskásné Török Katalin (fotó)
 • ESENDEL Kft. ? ifj.Sebestyén László
 • Gyöngyszem Szabadido Központ, Bányász Üdül? és Étterem -Pál Kovács Dezs?
 • Hajdú Forma Szociális Szövetkezet ? Sebestyén Alida
 • Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Herter Gyula
 • Horváth Kertészeti Árudák ? Horváth Krisztián
 • Imica Termál Panzió Kft. ? Oláh Imréné
 • Kati Vendégház ? Nagy Katalin
 • Lac-Hús Kft. ? Orosz László
 • Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ? Bíró István
 • Nyak-Ép Kft. ? Nyakas Gábor
 • Olex '97 Kft. ? Oláh Sándor
 • Pharma Sano BT ? Dr. Puskás Attila és Puskás Henrik
 • SALIDA Kft. ? Sebestyén Alida
 • Tedej Zrt. ? Bódi László
 • Tóth 3D Kft. ? Tóth Imre

 

 

Városunk lakossága az utóbbi id?ben egyre többször találkozik a Bocskai Koronát, mint helyi fizet?eszközt népszer?sít? alkalmakkal, szórólapokkal, tájékoztató füzettel. A Magyarországon harmadikként bevezetésre kerül? helyi pénz sokakat érdekel, de van még sok tisztázandó kérdés is. Ezért is hívta találkozóra a helyi vállalkozókat a Bocskai Korona projekt vezetése.

A június 3-án második körben megrendezett vállalkozói fórumra mintegy 60-70 f? volt kíváncsi. Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tagja, a Bocskai Korona program vezet?je röviden tájékoztatott a legfontosabb tudnivalókról, kiemelve a Korona összefogáson alapuló sikerét. Többször utalt rá, hogy bevezetése nem fog azonnal és nagy haszonnal járni, de jótékony hatása a helyi gazdaságra, a munkahely megtartásra, illetve teremtésre ? amennyiben magáénak fogja érezni a város többsége, - rövid id?n belül érzékelhet? lesz.

A tájékoztató után záporoztak a kérdések. Többen pl. arra voltak kíváncsiak, mennyire biztos a fedezete, hogyan fog a gyakorlatban m?ködni, a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak-e, az önkormányzatnál lehet-e majd a helyi adót, vagy a HÉPSZOLG-nál a vízdíjat koronában leróni.

Természetesen hogy a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak, mondta Horváth Tibor, ugyanúgy adnak kedvezményt, mint bárki más. Ez különösen kedvez? lehet pl. a fürd?nél, vagy a kulturális rendezvényeken. Az önkormányzatnál is keresik azokat a lehet?ségeket, ahol a törvény megengedi, hogy forint helyett más eszközzel fizessenek.

A közel két órás találkozó összességében hasznosnak bizonyult mindenki számára, akik ott voltak els? kézb?l kaphattak hiteles, korrekt tájékoztatást, másrészt a Holding vezetése is több ötletet végiggondolhat a korona gyakorlati alkalmazásában.

A fórum után az alábbi vállalkozások jelezték csatlakozási szándékukat: 
Trendi Divat, Bocskai Étterem, Kati Vendégház Bányász Üdül? és Étterem, Gyöngyszem Sport és Szabadid?központ, Szerszám Birodalom Üzletház